Have any question? +92 22 3409562-67

Shah M Mahesar

Professor, Ph.d

Dr.Syed Ali Akbar Shah

Assoc.Prof, MBBS, M.Phil

Dr.Dost M kalhoro

Asst. Prof.Ph.d

Dr.Sana Mahesar

Lecturer, MBBS

Dr.Bilqees Memon

Lecturer, MBBS

Dr.Kiran Waheed

Lecturer, MBBS

Dr. Tufail Ahmed

Lecturer, MBBS